Opłaty

Notariusz za sporządzenie czynności pobiera taksę notarialną, opłatę ustalaną rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, której wysokość jest uzależniona od typu czynności i wartości przedmiotu czynności notarialnej (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy - Pobierz). Wynagrodzenie notariusza podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, którego wartość jest doliczana do kwoty należnego wynagrodzenia.

Notariusz pełni także funkcję płatnika w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn, naliczonych i pobranych od stron czynności notarialnej, a następnie przekazanych na rachunek urzędu skarbowego, na podstawie:
- ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych - Pobierz
- ustawy z dnia 28 lipca 1993 roku o podatku od spadków darowizn - Pobierz

W sytuacji, gdy czynność notarialna zawiera wniosek wieczystoksięgowy, notariusz pobiera i przekazuje na rachunek bankowy właściwego sądu opłatę sądową w wysokości określonej na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Pobierz

Wszelkie informacje związane z czynnością, której strony chcą lub też są zobowiązane nadać formę aktu notarialnego, jak również o sposobie dokonania tej czynności, jej skutkach prawnych oraz niezbędnych dokumentach do jej sporządzenia, udzielane są Państwu bezpłatnie.

Celem ustalenia kosztów sporządzenia czynności notarialnej, której dokonaniem są Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt z moją kancelarią.