Czynności notarialne

Rolą notariusza jest kształtowanie stosunków prawnych stron uczestniczących w czynności w taki sposób, aby zapobiec lub zminimalizować powstanie sporu sądowego, tym samym zapewniając stronom czynności bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:
 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;
 5. sporządza poświadczenia;
 6. spisuje protokoły;
 7. sporządza protesty weksli i czeków;
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;
 10. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 11. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 12. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 13. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o sposobie i formie sporządzenia czynności notarialnej, którą Państwo są zainteresowani oraz o niezbędnych dokumentach do jej dokonania, prosimy o kontakt z kancelarią w godzinach urzędowania.

Wykaz dokumentów:

Każdy stan faktyczny jest inny, dlatego w celu ustalenia jakiej czynności chcą Państwo dokonać, oraz jakie dokumenty są niezbędne do sporządzania aktu notarialnego lub innej czynności notarialnej - proponujemy bezpłatną konsultację telefoniczną, mailową lub osobistą.